regulamin Sklepu ebenista.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ustala ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, obowiązujące na terenie Polski a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Do składania zamówień w sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu, poczty e – mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej przez sklep w chwili składania zamówienia
 4. Wyświetlone obok towarów ceny w polskich złotych, są cenami brutto.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Prezentowana zawartość sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

II. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – Adam Kania zam. w Bydgoszczy; PESEL 71022805155; nr tel. 513 061- 477, adres e-mail: sklep@ebenista.pl.  
 2. Sklep – serwis internetowy należący do sprzedawcy, dostępny pod domeną ebenista.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta klient).
 4. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Regulamin – przedmiotowy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie, w szczególności
  anioły na desce, obrazy na desce, ramy do luster, obrazy olejne, figury.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

III. JAKOŚĆ TOWARÓW
Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę towaru rozumie się niezgodność towaru  z umową, a w szczególności:
1) brak właściwości, który towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) że nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
4) wydanie towaru w stanie niezupełnym.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.  Kontakt ze sprzedawcą oraz składanie zamówień w sklepie internetowym odbywa się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.ebenista.pl poprzez wypełnienie interaktywnego formularza;
 2. przez telefon na numery:  513 061 477;
 3. pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@ebenista.pl ).

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez kupującego taryfą.  
3. Złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego polega na dodaniu wybranego towaru do koszyka, a następnie postępowanie zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie internetowej.
4.Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje:
1) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia u sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków kupujących;
2) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży towarów.
5. W przypadku stwierdzenia przez kupującego niezgodności w przesłanej przez sklep informacji, o której mowa pkt. 4 ppkt 1 regulaminu, sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
6. Zmiana albo modyfikacja treści zamówienia przez kupującego jest możliwa do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W powyższym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

V.  DOSTAWA
Koszt dostawy towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Sprzedający.

VI. PŁATNOŚĆ I TERMINY
1. W sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby realizacji płatności:

 1. przelewem elektronicznym na podany numer rachunku bankowego.
 2. inny indywidualnie ustalony podczas transakcji sposób zapłaty

2. Terminy płatności:

 1. Wszystkie płatności są składane w chwili finalizowania zamówienia

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
 2. W trakcie realizacji zamówienia kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.
 3. Status realizacji zamówienia kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.
 5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 5-7 dni od daty zawarcia umowy albo w przypadku przelewu elektronicznego od daty uznania rachunku bankowego sprzedającego kwotą zapłaty za zamówiony towar. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony towar ma posiadać cechy indywidualne, o czym kupujący zostanie poinformowany.
 6. Dokument sprzedaży kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości.
 7. Na życzenie kupującego oraz w przypadku  braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty.

VIII. SPRAWDZENIE STANU DOSTARCZONEJ PRZESYŁKI

 1. Kupujący w momencie odbioru przesyłki z zamówionym towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany towar nie jest uszkodzony.
 2. Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez kupującego po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu.
 3. Zaleca się prawidłowo opisać w protokole stan opakowania i otrzymanego towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział kupującego w spowodowaniu szkody.
 4. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody usprawnia ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do kupującego lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.
 5. Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki, o czym należy niezwłocznie powiadomić  sprzedawcę.
 6. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, należy spisać danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji :
 7. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania kupującemu, ponosi sprzedający.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT TOWARU.

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie towaru przez konsumenta.
 2. W przypadku, gdy konsument złoży jedno zamówienie obejmujące wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, kupujący będący konsumentem ma

     obowiązek zwrócić zakupiony towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości równej opłacie za

     nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez konsumenta.
8.  Wszystkie dokonane przez kupującego będącego konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Płatności, o których mowa w pkt. powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.Kupujący będący konsumentem, w przypadku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonowania.

X. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@artbrzeg.pl
 2. W składanej reklamacji należy podać dane kontaktowe kupującego, dokładnie opisać przyczyny reklamacji i żądań wobec sprzedawcy, a także dołączyć dokument sprzedaży, bądź jego kserokopię.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego nast.  za wady (rękojmia).
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie albo e-mailowo.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia

zrealizowanie zamówienia kupującego.

 1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 2. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych

osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte                  

w osobnym dokumencie pt. „Polityka prywatności” na stronie sklepu.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień kupującego będącego konsumentem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”.
 2. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.